Disguise

Would ya tell me ya name, Ya master of disguise! Coz I hate ya more if ya won’t, In the hell’s name die of shame. Ya not came, When I needed ya the most. Now ya teach me how to…